Meddelande om integritet

Identifieringsdata

1. Du besöker web sidan www.poolerovanmark.se som är ägande av EYAROC COMPANY SL med säte på C/ PANAMA Nº 28, 06011, BADAJOZ (Spanien), med VAT nº ESB06590913, Registrerad i Handelsregistret i Badajoz, Volym 505, Faktura 116, Avsnitt 8, Sida BA-22.633, Inskription 1., nedan INNEHAVAREN.

Du kan kontakta INNEHAVAREN på något av följande sätt:

Telefonnummret: 08 420 023 23

E-post för kontakt: info@eyaroc.com.

 

Webbhotell

OVH HISPANO S.L.U.

CIF: B83834747

Registrerad i Handelsregistret i Madrid i Volym 19514, Bok 0, Faktura 77, Avsnitt 8, Sida M-342678.

C/ Alcalá 21, 5ª planta, 28014 Madrid (España)

Telefonnummret: 902 106 113

E-post: soporte@ovh.

 

Användare

2. De nuvarande villkoren (nedan kallat Juridiskt Meddelande) är avsedda att reglera användningen av ägarens webbplats som den gör tillgänglig för allmänheten.

Åtkomst och/eller användning av denna webbsida innebär villkoret för ANVÄNDARE, som genom nämnda åtkomst och/eller användning godkäner de allmänna användningsvillkoren som återspeglas här. De ovannämnda villkoren kommer att vara tillämpliga oavsett de allmänna avtalsvillkoren som i förekommande fall är obligatoriska.

 

Användning av portalen

3. www.piscinasdesmontables.com ger tillgång till en mängd information, tjänster, program eller data (nedan "innehållet") på Internet som tillhör INNEHAVAREN eller dess licensgivare som ANVÄNDAREN kan ha tillgång till.

Användaren tar ansvar för användningen av portalen. Detta ansvar omfattar den registrering som är nödvändig för åtkomst till vissa tjänster eller innehåll. I nämnda register kommer ANVÄNDAREN att vara ansvarig för att tillhandahålla sann och laglig information. Som ett resultat av denna registrering kan ANVÄNDAREN få ett lösenord som han ansvarar för och förbinder sig att göra det flitigt och konfidentiellt.

ANVÄNDAREN förbinder sig att använda lämpligt innehåll och tjänster (t.ex. chattjänster, diskussionsforum eller nyhetsgrupper) som INNEHAVAREN erbjuder genom sin portal och med en uppmuntrande men inte begränsande karaktär, att inte använda dem till:

  • Delta i olagliga, ilegala eller i aktiviteter som är i strid med god tro och allmän ordning.
  • Sprida innehåll eller rasistiskt, främlingsfientligt, pornografiskt, olagligt eller propaganda som till försvar för terrorism eller en attack mot mänskliga rättigheter.
  • Orsakar skada på de fysiska och logiska systemen hos EYAROC COMPANY SL, dess leverantörer eller tredje parter, införande eller spridning av datavirus eller andra fysiska eller logiska system som sannolikt kan orsaka ovannämnda skada.
  • Försök att komma åt och, när så är lämpligt, använda e-postkonton för andra användare och ändra eller manipulera deras meddelanden.
  • Använd webbplatsen eller informationen i den för kommersiella, politiska, reklamändamål och för kommersiellt bruk, särskilt för att skicka oönskad e-post.

INNEHAVAREN förbehåller sig rätten att dra tillbaka alla kommentarer och bidrag som strider mot respekten för personens värdighet, som är diskriminerande, främlingsfientliga, rasistiska, pornografiska, som strider mot ungdom eller barndom, ordning eller allmän säkerhet eller som , enligt hans åsikt, kommer inte att vara lämplig för publicering. I vilket fall som helst kommer INNEHAVAREN inte att vara ansvarig för de åsikter som uttrycks av användare via forum, chattar eller andra verktyg för deltagande..

 

Dataskydd

4. Allt som är relaterat till dataskyddspolicyn ingår i sekretesspolicydokumentet.

Innehåll. Immateriell och industriell äganderätt

5. INNEHAVAREN är ägare till alla immateriella och industriella äganderättigheter till sin webbsida, liksom till de delar som finns där (som exempel: bilder, fotografier, ljud, ljud, video, programvara eller texter; varumärken eller logotyper, kombinationer av färger, struktur och design, urval av använt material, datorprogram som är nödvändiga för deras drift, åtkomst och användning etc.), som ägs av INNEHAVAREN eller dess licensgivare.

Alla rättigheter förbehållna. I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 8 och 32.1 andra stycket i immaterialrätten är reproduktion, distribution och offentlig kommunikation, inklusive metoden för att göra hela eller delar av innehållet tillgängligt på denna webbplats, för kommersiella ändamål, i något stöd och på något tekniskt sätt och utan tillstånd från INNEHAVAREN är uttryckligen förbjuden.

 

Undantag från garantier och ansvar

6. ANVÄNDAREN erkänner att användningen av webbplatsen och dess innehåll och tjänster sker under deras enda ansvar. Specifikt, som ett exempel, tar INNEHAVAREN inget ansvar inom följande områden:

a) Tillgången på webbplatsens drift, dess tjänster och innehåll och dess kvalitet eller interoperabilitet.

b) Syftet för vilket webbplatsen tjänar ANVÄNDARNAS mål.

c) Överträdande av gällande lagstiftning av ANVÄNDAREN eller tredje part och särskilt av immateriella och industriella äganderättigheter som ägs av andra personer eller enheter.

d) Förekomsten av skadliga koder eller något annat skadligt datorelement som kan orsakas av ANVÄNDARENS eller tredje parts dator. Det är under alla omständigheter ANVÄNDARENS ansvar att ha adekvata verktyg för detektering och desinfektion av dessa element.

e) Bedräglig åtkomst till innehållet eller tjänsterna av obehöriga tredje parter, eller, i förekommande fall, fånga, eliminera, ändra, modifiera eller manipulera meddelanden och kommunikationer av något slag som nämnda tredje part kan utföra.

f) Noggrannheten, riktigheten, aktualiteten och användbarheten av innehållet och tjänsterna som erbjuds och den efterföljande användningen som ANVÄNDAREN gör av dem. INNEHAVAREN kommer att anstränga sig för att tillhandahålla uppdaterad och pålitlig information.

g) Skador som orsakats datorutrustning under åtkomst till webbplatsen och skador som orsakats ANVÄNDARE när de härrör från fel eller frånkopplingar i telenät som avbryter tjänsten.

h) Skador eller förluster till följd av omständigheter som härrör från oförutsebara omständigheter eller force majeure.

I händelse av att det finns forum, användning av samma eller andra liknande utrymmen, måste det tas i beaktande att meddelandena endast återspeglar åsikten från den ANVÄNDARE som skickar dem, som är ensam ansvarig. INNEHAVAREN är inte ansvarig för innehållet i de meddelanden som skickas av ANVÄNDAREN.

 

Ändring av detta juridiska meddelande och varaktighet

7. INNEHAVAREN förbehåller sig rätten att göra de ändringar som den anser lämpliga i sin portal utan föregående meddelande, att kunna ändra, ta bort eller lägga till så många innehåll och tjänster som tillhandahålls genom den, såsom det sätt på vilket de representeras eller lokaliseras.

Giltigheten för de ovannämnda villkoren kommer att baseras på deras exponering och kommer att gälla tills de ändras av andra vederbörligen publicerade.

 

Länkar

8. I händelse av att påwww.piscinasdesmontables.com länkar eller hyperlänkar till andra webbplatser ingår, INNEHAVAREN kommer inte att utöva någon form av kontroll över nämnda webbplatser och innehåll. INGÅENDE kommer INNEHAVAREN att ta något ansvar för innehållet i någon länk som tillhör en tredje parts webbplats, och det kommer inte heller att garantera den tekniska tillgängligheten, kvaliteten, tillförlitligheten, noggrannheten, bredden, riktigheten, giltigheten och konstitutionaliteten i något ärende eller information som finns i något av nämnda hyperlänkar och andra webbplatser på Internet. På samma sätt innebär införandet av dessa externa anslutningar inte någon form av förening, sammanslagning eller deltagande med de anslutna enheterna.

 

Uteslutningsrättigheter

9. INNEHAVAREN förbehåller sig rätten att neka eller återkalla åtkomst till portalen och / eller de tjänster som erbjuds utan föregående varning, på egen begäran eller av en tredje part, till de användare som bryter mot innehållet i detta juridiska meddelande.

 

Allmänt

10. INNEHAVAREN kommer att spåra brott mot dessa villkor samt all felaktig användning av sin portal genom att utöva alla civila och straffrättsliga handlingar som kan motsvara den enligt lag.

 

Tillämplig lag och jurisdiktion

11. Förhållandet mellan INNEHAVAREN och ANVÄNDAREN styrs av gällande spanska regler. Alla tvister och anspråk som härrör från detta juridiska meddelande kommer att lösas av de spanska domstolarna.

 

Mindreåriga

12. www.poolerovanmark.se riktar sina tjänster till användare över 18 år. Mindreåriga i denna ålder har inte tillstånd att använda våra tjänster och bör därför inte skicka sina personuppgifter till oss. Vi informerar om att om en sådan omständighet inträffar är EYAROC COMPANY SL inte ansvarig för de eventuella konsekvenser som kan uppstå till följd av brott mot meddelandet som fastställs i samma klausul.